شرکت صنعتی و معدنی

اپال پارسیان سنگان

درباره راهبرد و استراتژی اپال پارسیان سنگان بیشتر بدانیم ؟

 

1. افزایش قدرت رقابتی عملیات فعلی و توسعه جایگاه برند صنعتی شرکت در بین رقبای داخلی
2. رهبری دانش و تکنولوژی های تولید و فرآوری و بومی سازی آن ها
3. بکارگیری دانش روز فنی و مهندسی و فناوری های اطلاعاتی برای افزایش کیفیت تولید و کاهش هزینه عملیات
4. توسعه فرهنگ رقابتی و نوآوری
5. ایجاد محیط کاری سالم و چالش برانگیز همراه با شایسته محوری
6. ایجاد و توسعه تفکر برنامه ریزی بلند مدت و تداوم سودآوری پایدار
و رعایت ارزش های سازمانی شامل ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻫﻤﮑﺎران و ذﯾﻨﻔﻌﺎن و رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ - ﮐﺎر اﯾﻤﻦ، ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ  و ﺑﺪون ﺣﺎدﺛﻪ - اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺎري ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯽ - ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ و اﺻﻼح اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف - ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﯾﺴﺖ ﺑﻮم ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از آن