شرکت صنعتی و معدنی

اپال پارسیان سنگان

درباره راهبرد و استراتژی اپال پارسیان سنگان بیشتر بدانیم ؟

 

 

 

استراتژی های محوری  شامل موارد ذیل می باشد:

  1. افزایش بهره وری منابع و زیرساخت ها

  2. مدیریت بهینه هزینه ها و ایجاد انضباط مالی و اقتصادی

  3. ایجاد اطلس تکنولوژی شرکت و استقرار نظام جامع بومی سازی

  4. تدوین و استقرار نقشه راه نظام جامع مدیریت سرمایه های انسانی شرکت (تقویت فرآیندهای منابع انسانی، تقویت اشتیا شغلی، استقرار نظام جامع HSE و...)

  5. شناسایی و اجرای مدل مرجع مدیریت زنجیره تامین مطابق با شرایط حال و آینده شرکت

  6. استقرار نظام جامع نگهداری و تعمیرات فراگیر (TPM)

  7. مدیریت ریسک طرح ها و پروژه ها و تکمیل پروژه ها مطابق برنامه های زمانبندی

  8. استقرار و توسعه نظام ها و استانداردهای مدیریتی و سیستمی

  9. تقویت مسئولیت های اجتماعی و ارتباط موثر با دانشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشی

  10. مشارکت و تعامل استراتژیک با بهره بردار معدن به منظور ایجاد ثبات در تامین مواد اولیه با کیفیت

و رعایت ارزش های سازمانی شامل ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻫﻤﮑﺎران و ذﯾﻨﻔﻌﺎن و رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ - ﮐﺎر اﯾﻤﻦ، ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ  و ﺑﺪون ﺣﺎدﺛﻪ - اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺎري ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯽ - ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ و اﺻﻼح اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف - ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﯾﺴﺖ ﺑﻮم ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از آن