شرکت صنعتی و معدنی

اپال پارسیان سنگان

چه اهدافی را دنبال می کنیم؟

 

متناظر با مولفه های کلیدی چشم انداز سازمان، رئوس اهداف استراتژیک شرکت اپال پارسیان سنگان عبارتست از:
-    توسعه بازار و ارتقای برند
-    سودآوری پایدار
-    افزایش بهره وری و تعالی سازمانی