شرکت صنعتی و معدنی

اپال پارسیان سنگان

ماموریت ما چیست و چشم انداز ما کجاست؟

 

ماموریت ما: ﻓﺮآوري ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮي ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘﯽ در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ  ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻨﻄﻘه
چشم انداز ما: ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮآﻣﺪ و ﺳﻮدآور و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در زﻣﺮه 3 ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و ﮔﻨﺪﻟﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ اﻓﻖ 1404