شرکت صنعتی و معدنی

اپال پارسیان سنگان

انتشارات اپال پارسیان سنگان

نشر که در واقع با اختراع خط و نوشتن آغاز شد ابزاری است برای حفظ و انتقال هرگونه پیام در زمان حال و آینده. نشر در دنیای امروز بیشتر متوجه انتشار رسانه های مکتوب و رسانه های فضای مجازی در قالب اشکال مختلف ادبیانتو همچنین تمام علوم و دانشی که مورد نیاز طبع بشری و زندگی امروز باشد تعلق می گیرد.
با همین رویکرد یکی از اهداف متعالی شرکت اپال پارسیان سنگان در راستای حامی گری از مقوله فرهنگ و هنر کمک و حمایت از آثار ادبی و علمی هنرمندان و دانشمندان فرهیحته و مورد احترام کشورمان می باشد.
باری، در همین راستا و با توجه به موقعیت جغرافیایی مجتمع اپال ارسیان سنگان، نگاه به ظرفیت های فرهنگی، هنری، ادبی و طبیعت منطقه شهرستان خواف و سنگان از الویت های راهبردی حمایت فرهنگی و هنری مجموعه اپال پارسیان سنگان می باشد.

انتشارات