شرکت صنعتی و معدنی

اپال پارسیان سنگان

فرم رسیدگی به شکایات مشتریان

مشتریان محترم می توانند شکایات خود را جهت بررسی و پیگیری در قالب فرم زیر به واحد مربوطه ارسال نمایند.

دانلود فرم شکایات مشتریان