شرکت صنعتی و معدنی

اپال پارسیان سنگان

فناوری اطلاعات

 

در عمل همانطور كه سيستمهاي اداري ايجاد وگسترش مي يابند داده هاي بيشتري نيز در سطح سازمان توليد مي شود كه تعريف و ايجاد سازمان مناسب براي آنها كاري دشوار بوده و سازمانها به دليل مشكلات پيش رو در زمان ساخت، اهميت چنداني به آن نميدهند. از طرف ديگر دانش و فناوري اطلاعات و ارتباطات به نحو قابل ملاحظه اي چگونگي سازماندهي اطلاعات و دستيابي به آنها را تحت تاثير قرار داده است. اين فناوري اگر چه مزاياي زيادي از قبيل امكان پردازشهاي مختلف، سرعت و دقت بالا در دسترسي و تبادل اطلاعات را به همراه داشته اما به دليل سرعت فزاينده در نوآوري و ارائه روشها و تجهيزات جديد، سبب شده كه تصميمات كوتاه مدت و مقطعي، هزينه ها ي زيادي را به سازمانها تحميل نمايند چرا كه بسياري از اين تصميمات در مدتي كوتاه كارآيي خود را از دست داده و الزاما متوقف شده يا مورد تجديد نظر قرار مي گيرند. راه جلوگيري از اين مشكل از نظر متخصصین، برنامه استراتژيك فناوري اطلاعات مي باشد كه شامل تمام جنبه هاي فناوري اطلاعات با تكيه بر مفاهيم كسب و كار و منافع بلند مدت سازمان خواهد بود. 
فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل موضوعات زیر است:
- زيرساخت‏ها شامل سخت‏افزارها، شبكه‏هاي ارتباطي و اينترنت و نرم‏افزارهاي پايه.
- سيستم‏هاي اطلاعاتي شامل برنامه‏هاي كاربردي و اطلاعات مربوط.
- نيروي انساني شامل مواردي از قبيل آموزشها و مهارتها.
- مديريت IT شامل سازماندهي، راهبردها و رويه‏ها.

گالری تصاویر فناوری اطلاعات