شرکت صنعتی و معدنی

اپال پارسیان سنگان

واحد آموزش

 

در دنیای در حال تغییر کنونی ضرورت آموزش در سازمان ها و نهادها به دلایل فراوان پذیرفته شده است. هرچه دانش و مهارت های کارکنان با نیازهای سازمان، پیشرفت های علمی و تغییرات فن آوری هماهنگی و انطباق بیشتری داشته باشد درجه اطمینان از موفقیت فرد و سازمان بالاتر می رود. 
واحد آموزش اپال پارسیان سنگان همواره در راستای اهداف و برنامه های سازمان و با توجه به نیاز های آموزشی از تمامی واحدها، اقدام به برنامه ریزی و برگزاری دوره ها و سمینارهای آموزشی تخصصی و عمومی می نماید، برخی از اهداف  ترسیم شده واحد آموزش به شرح ذیل می باشد :
1. تلاش در جهت توسعه و گسترش آموزش و توانمندسازی کارکنان
2. برنامه ریزی و هماهنگی جهت اجرای دوره های آموزشی
3. برنامه ریزی و نظارت بر نیازسنجی آموزش کارکنان
4. تهیه و تدوین تقویم آموزشی واحدها
5. انجام مطالعات لازم در زمینه روشهای نوین آموزش کارکنان
6. مطالعه و بررسی در زمینه ارزیابی آموزشی و روشهای افزایش کمی و کیفی آموزشها
7. برنامه ریزی و نظارت بر تهیه کلیات برنامه آموزشی کارکنان
8. تشکیل پرونده آموزشی کارکنان و به روز نگهداشت آنها و......