شرکت صنعتی و معدنی

اپال پارسیان سنگان

واحد برنامه ریزی و تضمین کیفیت

 

واحد برنامه ریزی و تضمین کیفیت یکی از واحدهای زیرمجموعه ی بخش مدیریت سازمان است، که وظایفی همچون پیگیری تحقق اهداف و برنامه های مرتبط با نظام های مشارکتی از قبیل نظام پیشنهادها و 5S  و گزارش دهی به مدیریت ارشد ، شناسایی فرآیندهای سازمان و تعیین شاخص های پایش و اندازه گیری آن و همکاری در تدوین چشم انداز ، خط مشی و استراتژی های سازمان و طرح ریزی اهداف و برنامه های مرتبط را برعهده دارد. 
درحال حاضر نظام آراستگی و نظام پیشنهادها در مجموعه اپال پارسیان سنگان استقرار یافته و با پایش و ممیزی در حال بهبود مستمر سازمان از طریق مشارکت فعال پرسنل می باشیم. از اهداف متعالی و پیشروی واحد برنامه ریزی و تضمین کیفیت، پیگیری پیاده سازی مدیریت استانداردIMS   ( شامل ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 45001 ) و مدیریت انرژی بامشارکت پرسنل مجتمع می باشد، که این استاندارد شامل مجموعه الزاماتی است که سازمان ها برای بهبود عملکرد فرآیندها، بهبود مسائل زیستی، رعایت و بهبود اصول ایمنی و شغلی و تبعیت از قوانین و مقررات می باشند.