شرکت صنعتی و معدنی

اپال پارسیان سنگان

واحد توسعه

 

مدیریت توسعه شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان تحت نظر مدیرعامل شرکت فعالیت می نماید و زیرنظر این مدیریت،واحد امور مهندسی با هدایت رئیس امور مهندسی و زیرنظراین ریاست  بخش برنامه ریزی و کنترل پروژه شامل سرپرست برنامه ریزی وکنترل پروژه، کارشناسان و آرشیو می باشد. بخش اجرای پروژه شامل کارشناسان طراحی و اجرای پروژه می باشد و 3 سمت رئیس پروژه نیز تحت نظر این مدیریت جهت راهبری پروژه های کلان همچون پروژه احداث کارخانه گندله سازی و کارخانه کنسانتره در حال فعالیت می باشند. این مدیریت با بهره گیری از ساختار فوق و نیروهای مجرب ومتعهد دارای دانش فنی و قراردادی و مسلط به مهارت های لازم جهت اجرای پروژه در راستای برنامه و بودجه توسعه مصوب و چشم انداز شرکت خدماتی از قبیل تعریف و مطالعات توجیهی طرح های موردنیاز شرکت، تهیه و تدوین بودجه توسعه شرکت، طراحی و تنظیم اسناد مناقصه پروژه ها، نظارت بر حسن اجرا و تحویل قراردادهای جاری ، رسیدگی به صورت وضعیت ها و متره برآورد پروژه ها ، برگزاری جلسات مدیریتی و فنی مورد نیاز جهت راهبری پروژه و دیگر موارد مربوطه می باشد که در سال های اخیر مجموع این خدمات را در پروژه های کلان  همچون احداث کارخانه گندله سازی و پروژه های متنوع دیگر همچون پروژه های دارای عملیات راهسازی ، ساختمانی، تاسیساتی و صنعتی ارائه نموده و پروژه های مذکور به دستگاه بهره بردار تحویل شده است.

گالری تصاویر واحد توسعه