شرکت صنعتی و معدنی

اپال پارسیان سنگان

واحد فنی و پشتیبانی

 

واحد فنی و پشتیبانی اپال پارسیان سنگان به عنوان پشتیبان تولید و کلیه واحدهای مختلف در این مجتمع است و تمامی فرایند های نگهداری از زیرساخت ها و ابنیه شرکت جزئی از وظایف این واحد می باشد. 
واحد فنی و پشتیبانی به چند بخش سیویل ، الکتریکال ، مکانیکال و تاسیسات تقسیم شده که هر کدام از این بخش ها به صورت مجزا کارهایی را که از واحدهای مختلف مجتمع به صورت درخواست به سوی این واحد ارسال می گردد،  به صورت امانی و پیمانکاری انجام می شود .